Тема 10. Документування виконавчого провадження.

Діловодство державної виконавчої служби. Документи виконавчого провадження. Державний реєстр виконавчих проваджень.

Зразки практичних (ситуаційних) завдань

Державним виконавцем відкрите виконавче провадження щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса про стягнення з ТОВ “Січ” на користь АКБ “Місто”(далі - АКБ) заборгованості у сумі 75 000 грн. В зв’язку з тим, що у боржника не було достатньо коштів та рухомого майна для задоволення вимог стягувача, стягнення звернено на нерухоме майно боржника – виробничий цех, що був виставлений на прилюдні торги. За відсутності покупців, аукціон з продажу майна двічі не відбувся. Тому, державним виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, хоча АКБ не дав згоди на залишення за Тема 10. Документування виконавчого провадження. собою не проданого майна боржника.

Чи правомірні дії державного виконавця? За яких підстав виконавче провадження підлягає закінченню? Які в зв’язку з цим наступають наслідки?

Список рекомендованої літератури:

1. Білоусов Ю. Б. Виконавче провадження: Навч. посібник. - К.: Прецедент, 2005. - 315 с.

2. Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної виконавчої служ­би // Право України, 2003. - № 2 - С 13.

3. Завадская Л. Н. Реалізація судебных решений. - М., 1982.

4. Заворотько П. П. Процесуальные гарантии исполнения судеб­ного решения. - М., 1974.

5. Заворотько П. П., Пастухов В. П. Виконання судових рішень в Українській РСР. - К., 1973.

6. Законодавство України "Про виконавче провадження": Науко­во-практичний коментар. - К.: Видавничий дім, 2004. – 670 с.

7. Исполнение судебных решений. Под ред Тема 10. Документування виконавчого провадження.. Батурова Г.П. - М., 1979.

8. Копагойра І.Д., Панченко М.І., Олюха В.Г., Ан М.І., Нечаєв А.В. Цивільне виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ України / За заг. ред. І.Д. Копагойри. – Львів:«Магнолія 2006», 2007.–538 с.

9. Спасибо-Фатеєва І.В. Актуальні питання виконавчого провадження. Практичний посібник. – К.: Центр комерційного права, 2009. – 86 с.

10. Фурса С. Я., Щербак С. В. Закон України "Про виконавче про­вадження": Науково-практичний коментар. - Київ: Видавничий дім, 2004.

2.3. Навчальна дисципліна «Соціальний захист державних службовців»

Зміст навчальної програми

Тема 1. Поняття соціальний захист з точки зору економічної літератури

Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника. Взаємодія категорій «соціальний захист» та «соціальна Тема 10. Документування виконавчого провадження. політика» з точки зору політології.

Перспективи запровадження професійного пенсійного забезпечення державних службовців. Поняття соціальний захист з точки зору теорії держави і права.

Тема 2. Розмежування категорій «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» з точки зору юриспруденції

Охарактеризуйте термін «соціальний захист» в його вузькому значенні. Пільгове кредитування, як прогресивний елемент соціального захисту.

Розуміння категорії права на соціального забезпечення при радянському соціалізмі. Конституційне закріплення соціальних прав. Пенсії державних службовців по інвалідності.

Тема 3. Поняття «державна служба» в широкому розумінні цього терміну з точки зору права

Характеристика поняття «службова особа». Порядок призначення пенсії державним службовцям. Пенсійне забезпечення державних службовців. Розмежування понять «службова особа» та «посадова особа» в Тема 10. Документування виконавчого провадження. чинному адміністративному законодавстві.Сутність терміну «державний службовець» в його широкому розумінні.

Тема 4. Система та функції соціального захисту державних службовців

Державні службовці, як суб’єкти соціального захисту. Охарактеризуйте сім категорій державних службовців. Особливості реформування державної служби в Україні.

Сутність, особливості загального та спеціального соціального захисту населення в Україні

Тема 5. Соціальний захист державних службовців, як спеціальний соціальний захист

Сутність терміну «державний службовець» в його вузькому значенні. Характеристика фінансування та управління, як визначальних підсистем соціального захисту державних службовців. Принципи соціального захисту державних службовців. Сутність, структура та принципи соціального захисту державних службовців.

Тема 6. Співвідношення понять «службова особа» та «посадова особа».

Поняття пенсії та підстави її Тема 10. Документування виконавчого провадження. виникнення. Юридичні факти, які породжують пенсійне забезпечення державних службовців. Пенсії державних службовців як пенсії за вислугу років. Характеристика поняття «посадова особа». Публічна служба з точки зору юриспруденції. Пенсії державних службовців по втраті годувальника.

Тема 7. Перспективи розвитку законодавства України в сфері соціального захисту державних службовців.

Охарактеризуйте термін «соціальний захист» в його широкому розумінні. Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника.

Поняття соціальний захист з точки зору політології. Поняття права соціального забезпечення. Соціальний захист, як предмет економічних досліджень

Список рекомендованої літератури:

1. Про державну службу: закон України; 17.11.2011 р. №4050 - V / Верховна Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 26. - Ст. 273.

2. Про службу в органах місцевого Тема 10. Документування виконавчого провадження. самоврядування: закон України; 07.06.2001 р. № 2493-ІП / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст. 175.

3. Про статус народного депутата: закон України; 17.11.1992 р. №2790-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. -2001 . -№ 42. - Ст. 212.

4. Андрушко А. В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук:спец. 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення" / А. В. Андрушко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. — 20 с.

5. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні, її види / Ю. П. Битяк // Вісник Академії правових наук. -2000.-№3.-С 58-65.

6. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч. посіб, / М. Д. Бойко. - Вид 3-є доп. та пер Тема 10. Документування виконавчого провадження.. -К. : Атіка, 2006. -380 с.

7. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. - 2-е вид., пер. і доп. - К.: Знання, 2008. - 663 с.

8. Право соціального забезпечення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. юрид. спец. / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, СМ. Синчук та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. - Київ : 1н Юре, 2006. - 496 с.

9. Прилипко С. М. Правові проблеми соціального забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин / С. М. Прилипко // Правова держава : Щорічн. наук, пр.. - Вип. 14. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - С 338-345.

10.Синчук С. М. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. / С М Тема 10. Документування виконавчого провадження.. Синчук, В. Я. Бурак ; за ред. С. М. Синчук. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2006. -318 с

3. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Задача №1

При розгляді справи в апеляційному порядку було встановлено, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, не застосував закон, який треба було застосувати.

Яке рішення повинен винести апеляційний суд?

Розв’язання:

Відповідно до цивільно-процескального законодавства України, а саме розділу V про перегляд судових рішень, неправильне застосування норм матеріального права є підставою для скасування судового рішення й ухвалення нового рішення, яке відповідає законодавству.

Задача №2

Державним виконавцем відкрите виконавче провадження щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса про стягнення з Тема 10. Документування виконавчого провадження. ТОВ “Січ” на користь АКБ “Місто”(далі - АКБ) заборгованості у сумі 75 000 грн. В зв’язку з тим, що у боржника не було достатньо коштів та рухомого майна для задоволення вимог стягувача, стягнення звернено на нерухоме майно боржника – виробничий цех, що був виставлений на прилюдні торги. За відсутності покупців, аукціон з продажу майна двічі не відбувся. Тому, державним виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, хоча АКБ не дав згоди на залишення за собою не проданого майна боржника.

Чи правомірні дії державного виконавця? За яких підстав виконавче провадження підлягає закінченню?

Розв’язання:

1. Дії державного виконавця неправомірні, оскільки Тема 10. Документування виконавчого провадження. порушуть права стягувача. Державний виконавець зобовязаний запропонувати залишити стягувачу непродане майно боржника, але якщо стягувач впродовж 15 днів письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, то арешт з майна знімається і воно повертається боржникові.

2. Закінчення виконавчого провадження пов'язане із настанням певних обставин, зазначених у Законі. Цими обставинами можуть бути фактичне повне виконання рішення, прийняття судом відмови стягувача від стягнення, укладення мирової угоди між сторонами виконавчого провадження та інші передбачені законом обставини, що унеможливлюють подальше здійснення виконавчих дій.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Знання студента на державному екзамені оцінюються за стобальною шкалою з наступним переведенням балів Тема 10. Документування виконавчого провадження. до національної шкали та шкали ЕСТS, яке здійснюється в такому порядку:

Шкала університету Національна шкала Шкала ЕСТS
90-100 балів 5 – відмінно А
80-89 балів 4 – дуже добре В
65-79 балів 4 – добре С
55-64 балів 3 – задовільно D
50-54 балів 3 – достатньо E
35-49 балів 2 – незадовільно FX
1-34 балів 2 - неприйнятно F

Оцінка «Відмінно». Відповідь студента базується на рівні самостійного мислення з елементами творчого підходу. Знання структури курсу, теми викладеного питання, вміння скласти розгорнутий план з поставленого питання, вміння користуватись понятійним апаратом, точність формулювань, вміння синтезувати знання з декількох тем, грамотне і логічне викладення матеріалу. Студент володіє різнобічними навичками і методами розв’язання поставленої задачі, показує глибокі знання із спеціальності Тема 10. Документування виконавчого провадження., вміння самостійно викладати їх зміст, робити узагальнюючі висновки.

Оцінка «Дуже добре».Відповідь будується на рівні самостійного мислення. Знання структури курсу. Дає відповіді на запитання грамотно і по суті. Програмний матеріал освоєно. Можливі несуттєві проблеми в освоєнні деяких неосновних питань. Студент володіє різнобічними навичками і методами розв’язання поставленої задачі, показує глибокі знання із спеціальності, вміння самостійно викладати їх зміст.

Оцінка «Добре».Відповідь будується на рівні самостійного мислення. Добрі знання структури курсу. Дає відповіді на запитання грамотно і по суті. Володіє навичками і методами виконання практичних завдань. Програмний матеріал освоєно. Можливі несуттєві проблеми в освоєнні деяких основних питань. Студент вміє використовувати Тема 10. Документування виконавчого провадження. свої знання для аналізу сучасної дійсності, показує знання з спеціальності та іншої передбаченої програмою літератури.

Оцінка «Задовільно».Знання основної частини програмного матеріалу курсу. Вміння розкрити основні напрямки соціально-економічного розвитку народного господарства країни. Вміння пов’язати теоретичні положення дисципліни з рішенням практичних завдань на підприємствах галузі.

Знання основних направлень підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Оцінка «Достатньо».Знання структури курсу. Знає зміст основних категорій дисципліни. Студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки.

Оцінки «Незадовільно».Студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не знає змісту основних категорій.

Розподіл балів при оцінюванні відповіді студента на Тема 10. Документування виконавчого провадження. питання державно-екзаменаційного білету:

І питання (теоретичне) – 25 балів;

ІІ питання (теоретичне) – 25 балів;

ІІІ питання (теоретичне) – 25 балів;

ІVпитання (практичне) – 25 балів.


documentausipgj.html
documentausiwqr.html
documentausjeaz.html
documentausjllh.html
documentausjsvp.html
Документ Тема 10. Документування виконавчого провадження.